Įeiti
Publikuota: 2015.08.27. Atnaujinta: 2020.09.01

Tarptautinis bendradarbiavimas


Paskelbta                      Pavadinimas
​2020-09-01Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – dėmesys elektros ir gamtinių dujų rinkoms
​2020-07-22Baltijos šalių reguliuotojai pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo vystant elektros energijos rinkas
​2020-06-26VERT kviečia rinkos dalyvius dalyvauti EK paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčių
​2020-06-22Parengta ACER ir CEER pozicija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento peržiūros
​2020-06-19CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2021 m. darbo programos
​2020-02-14Aptartos Lietuvos ir Vengrijos energetikos sektorių aktualijos
​2019-12-20ACER paskelbė technines gaires dėl CO2 kiekio ribų apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose
​2019-09-16Baltijos ir Suomijos energetikos reguliavimo institucijų vadovai aptarė regioninės gamtinių dujų rinkos klausimus
​2019-08-22
CEER paskelbė tris ataskaitas, susijusias su Švarios energijos visiems europiečiams paketo nuostatų įgyvendinimu
​2019-07-31
ACER patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės, įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo elektros sektoriuje metodikas
​2019-06-21CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. darbo programos
​2019-06-18Paskelbtas Švarios energijos paketas numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui
​2019-05-24Vilniuje vyko WAREG Generalinės Asamblėjos renginiai
​2019-05-24Lietuvos ir Škotijos reguliuotojai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl patirties ir informacijos sklaidos vandens sektoriaus reguliavimo srityje
​2019-05-22Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo
​2019-03-29CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl skaitmenizavimo iššūkių energetikos sektoriui
​2019-03-26Komisijoje lankėsi delegacija iš Danijos
​2019-02-15Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
2019-01-23Europos Komisija skyrė paramą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos projektui

Tarptautinio bendradarbiavimo naujienų archyvas (2014–2018 m.)

**********

ACER

Taryba yra Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators –ACERnarė. ACER įsteigta 2011 m. vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. reglamentu (EB) Nr. 713/2009, kuris pakeistas patvirtinus Švarios energijos paketą (angl. Clean Energy Package – CEP), t. y. reglamentu (ES) 2019/942. ACER tikslas yra padėti reguliavimo institucijoms ES lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir, prireikus, koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus. ACER rūpinasi, kad tinkamai veiktų bendroji Europos dujų ir elektros rinka. ACER taip pat padeda įtvirtinti aukštos kokybės bendrą reguliavimo ir priežiūros praktiką, taip prisidėdama prie nuoseklaus, veiksmingo ir efektyvaus ES teisės taikymo, kad būtų pasiekti ES klimato ir energetikos tikslai. Kaip nepriklausoma Europos Komisijos Agentūra, skatinanti Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, ACER užtikrina, kad rinkos integracija ir reguliavimo sistemų suderinimas būtų vykdomi pagal ES energetikos politikos tikslus.

ACER siekia sukurti:

- Konkurencingą, integruotą rinką, suteikiančią vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių.

- Efektyvią energetikos infrastruktūrą, užtikrinančią laisvą energijos judėjimą per sieną ir alternatyvius energijos šaltinius, tokiu būdu didinant tiekimo patikimumą ES įmonėms ir vartotojams.

- Skaidrią energijos rinką, užtikrinančią sąžiningas, išlaidas atspindinčias kainas vartotojams ir atgrasant nuo piktnaudžiavimo.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių ACER yra pagrindinė institucija, kurianti bendrą energijos rinką, kuri būtų naudinga visiems ES vartotojams.

Viena svarbiausių ACER užduočių yra susijusi su dalyvavimu rengiant tinklų kodeksus ir vėliau prižiūrint jau patvirtintų tinklo kodeksų įgyvendinimą.

Taryba nuolat dalyvauja šiose ACER darbo grupėse: Elektros, Dujų, Rinkos integralumo ir skaidrumo darbo grupėse bei formuoja poziciją ir dalyvauja priimant sprendimus Reguliuotojų valdybos posėdžiuose.

ACER, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijoms, prižiūri, kad didmeninėse energijos rinkose nebūtų piktnaudžiaujama (šią funkciją ji prisiėmė 2012 m. pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), bei kad būtų užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 347/2013 nuostatų dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių įgyvendinimas.

CEER

Taryba yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEERnarė ir jos atstovai dalyvauja šiose CEER darbo grupėse: Tarptautinių ryšių, Rinkos vientisumo ir skaidrumo, Elektros, Dujų, Vartotojų ir mažmeninės rinkos, ir Skirstymo sistemų; bei nuolat pristato Tarybos pozicijas ir dalyvauja priimant sprendimus Generalinės asamblėjos posėdžiuose.

CEER prioritetinės darbo sritys:
- Vartotojai ir mažmeninės rinkos.
- Nauji teisėkūros / politikos pokyčiai.
- Skirstymo sistemos veikimas.
- Tarptautinis darbas už ES ribų.

ERRA

Taryba yra Energetikos reguliuotojų regioninės asociacijos (angl. Energy Regulators Regional Association – ERRAnarė. Tarybos darbuotojai yra šios asociacijos Vartotojų ir mažmeninių rinkų darbo grupės, Licencijavimo / Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus Generalinės asamblėjos ir vadovų susitikimuose.

Taryba nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA internetinei svetainei, kas ketvirtį rengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

WAREG

Taryba kartu su kitų šalių reguliuotojais dalyvavo 2014 m. įsteigiant vandens reguliuotojų tinklą (angl. Water Regulators Network – WAREG), skirtą bendradarbiavimui keičiantis gerąja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo praktika. Tarybos atstovai dalyvauja WAREG Generalinės Asamblėjos, Sekretoriato ir Institucinės bei Techninės darbo grupių veikloje.

2017 m. gruodžio 5 d. Taryba kartu su 15 kitų geriamojo vandens rinkos reguliuotojų įsteigė WAREG. Šiuo metu organizacija vienija 26 tikruosius narius, stebėtojais yra 5 reguliuotojai.

OECD, NER ir kt.

Tarybos atstovai 2018 m. liepos mėn. pradėjo dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECDEkonominių reguliuotojų tinklo (angl. Network of Economic Regulators – NER) veikloje. Šis tinklas yra atviras ir unikalus pasaulinis forumas, kuriame skatinamas įvairių reguliavimo institucijų, veikiančių energetikos, vandens, transporto ir ryšių sektoriuose, dialogas. NER nariai dalinasi patirtimi, aptaria iššūkius, novatoriškus sprendimus ir prioritetus reguliuotojų veiklai, diskutuoja geresnio reguliuotojų valdymo (angl. governance) ir nepriklausomumo temomis.

​Regioninis bendradarbiavimas tampa vis svarbesniu įgyvendinant dujų ir elektros rinkų integravimą į Europos tinklą. Tarybos atstovai aktyviai dalyvauja Regioninėje dujų rinkos koordinavimo grupėje, įsteigtoje pagal Baltijos energijos rinkų integravimo plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) iniciatyvą. Taip pat aktyviai dalyvauja Baltijos šalių pajėgumų skaičiavimo regiono darbo grupėse, atsakingose už elektros sektoriaus tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimą regioniniu lygmeniu.