Įeiti
Publikuota: 2019.05.13. Atnaujinta: 2019.05.13

Kokia yra šilumos tiekimo licencijų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo tvarka?


Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 30 straipsnio 1 dalyje numatyta sąlyga, kad šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. Remiantis Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Įstatymo 30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) ir Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintame Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše.

Taisyklių 12 punkte numatyta, kad asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia licencijas išduodančiai institucijai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

Remiantis Taisyklių 13 punktu, prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.

Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Taisyklių 7 ir 23 punktais bei 9.1 papunkčiu, turi teisę pakeisti licenciją asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių 24 punktu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Informacija apie reikalavimus įmonėms, norinčioms gauti, pakeisti arba patikslinti energetikos veiklos licenciją, pateikta Komisijos tinklapyje, šilumos veiklos licencijavimo skiltyje.