Įeiti
Publikuota: 2013.07.16. Atnaujinta: 2013.07.16

Dėl medienos kilmės biokuro vidutinės rinkos kainos taikymo


Komisija, siekdama kuo didesnio skaidrumo šilumos kainodaros srityje, pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika), galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., 121.3 punktą, reglamentuojantį šalies vidutinės atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos apskaičiavimą. Minėtame Metodikos punkte numatyta, kad nuo 2013 m. liepos mėn. viešai bus skelbiama viena vidutinė šalies medienos kilmės biokuro (išskyrus medienos granules ir briketus) (toliau – medienos kilmės biokuras) rinkos kaina. Medienos granulėms ir briketams apskaičiuojamos ir skelbiamos atskiros vidutinės rinkos kainos.

Atsižvelgiant į tai, Komisija informuoja, kad šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pirkto kuro kainas, iki mėnesio 10 d. deklaruoja biokuro pirkimą už 2013 m. liepos ir vėlesnius mėn. tokia pačia tvarka, kaip ir iki šiol, t. y. deklaruoja tokią biokuro rūšį, kokia yra įvardinta pirkimo dokumentuose. Komisija apskaičiuoja ir viešai skelbia vieną vidutinę šalies medienos kilmės biokuro kainą, taip pat medienos granulių ir briketų rinkos kainas, kurios apskaičiuojamos kaip vienas geometrinis atitinkamų biokuro rūšių vidurkis.

Įmonės, skaičiuodamos galutines šilumos kainas, vadovaudamosi Metodikos 121 punktu, apskaičiuoja atitinkamą mėnesį savo faktiškai įsigyto medienos kilmės biokuro vidutinę svertinę kainą, apskaičiuotą iš visų faktiškai šilumos gamybai įsigytų medienos kilmės biokuro rūšių, ir ją lygina su Komisijos skelbiama vidutine šalies medienos kilmės biokuro rinkos kaina. Jeigu įmonės apskaičiuota vidutinė svertinė medienos kilmės biokuro kaina, yra didesnė už to paties laikotarpio Komisijos skelbiamą rinkos kainą, įmonės, apskaičiuodamos šilumos kainas, taiko medienos kilmės biokuro vidutinę rinkos kainą. Medienos granulių ir briketų kaina lyginama su Komisijos skelbiama atitinkamo laikotarpio medienos granulių ir briketų vidutine rinkos kaina.

Biokuro rūšys, užfiksuotos šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų kintamųjų dedamųjų formulėse, nustatytose savivaldybių sprendimuose, Komisijos nutarimuose ar pačių ūkio subjektų sprendimuose, lieka tokios pačios iki naujos bazinės kainos nustatymo, t. y. minėtiems ūkio subjektams nustatytose šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios formulėse nurodytos biokuro rūšys nekoreguojamos iki šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo pabaigos.

Pateikiame pavyzdį, kaip turi būti apskaičiuojama šilumos gamybos kintamosios dedamosios kuro dedamoji, jeigu šilumos gamybos kintamosios dedamosios formulėje yra nurodytos kelios biokuro rūšys ir dedamoji yra išreikšta formule Tg nš kd = 200*Tdr+300*Tmed+400*Tbm+100*Tgr. Pagal aukščiau pateiktą išaiškinimą, kintamosios dedamosios formulė turi būti perskaičiuota sudedant visas medienos kilmės biokuro rūšis: Tg nš kd = 900*Tb+100*Tgr:

1 atvejis, kai faktiškai buvo pirktos visos medienos kilmės biokuro rūšys, įtrauktos į šilumos gamybos kintamosios dedamosios formulę – apskaičiuojama vidutinė faktiškai pirkto medienos kilmės biokuro žaliavos kaina ir palyginama su Komisijos skelbiama atitinkamo laikotarpio vidutine medienos kilmės biokuro žaliavos kaina. Atitinkamai skaičiuojamos medienos granulių ir briketų kainos.

2 atvejis, kai faktiškai buvo pirkta tik malkinė mediena ir biokuro mišinys, t. y. ne visos medienos kilmės biokuro rūšys, įtrauktos į šilumos gamybos kintamosios dedamosios formulę – apskaičiuojama vidutinė svertinė malkinės medienos ir biokuro mišinio žaliavos kaina, palyginama su Komisijos skelbiama atitinkamo laikotarpio vidutine medienos kilmės biokuro žaliavos kaina ir, apskaičiuojant šilumos kainą, taikoma visam medienos kilmės biokuro kiekiui, įtrauktam į šilumos gamybos kintamosios dedamosios formulę (900 tne).

3 atvejis, kai faktiškai nebuvo pirkta medienos kilmės biokuro, įtraukto į šilumos gamybos kintamosios dedamosios formulę – į formulę įstatoma Komisijos skelbiama atitinkamo laikotarpio vidutine medienos kilmės biokuro žaliavos kaina, kaip numatyta Metodikos 121.2.1 punkte.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad nustatant šilumos kainas ūkio subjektams, biokurą įsigijusiems Energijos išteklių biržoje, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir nupirkto biokuro kiekio, skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją medienos kilmės biokuro kaina bus nustatoma kaip faktinė ūkio subjekto biokuro atskiro sandorio kaina, tačiau atskiro sandorio kaina ribojama 110 proc. Komisijos skelbiamos vidutinės atitinkamo biokuro rūšies (medienos kilmės biokuro, medienos granulių arba briketų) rinkos kainos, įskaitant transportavimo sąnaudas.